แนะนำโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
เกี่ยวกับเรา   ประวัติโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ.  

 
 ประวัติ
โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
กรมแพทย์ทหารอากาศ

     โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เกิดจากดำริของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ที่เห็นว่าประชากร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ อันได้แก่ เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน แต่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ คือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการให้บริการอยู่เพียงแห่งเดียว ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ทั้งบุคลากร ทอ. และประชาชนทั่วไปได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับบริเวณแขวงสีกัน เขตดอนเมือง และชุมชนโดยรอบก็ไม่มีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่หน่วยที่ตั้งดอนเมือง หน่วยราชการ และประชาชน โดยการจัดสร้างโรงพยาบาลทหารอากาศเฉลิมพระเกียรติ (สีกัน) ขึ้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการสานต่อโดย ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ให้ดำเนินการต่อเนื่อง จนเป็นรูปธรรม โดยให้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ และออกแบบก่อสร้าง โดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ

    โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๕๐ เตียง ในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง แขวงสีกัน เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง และครอบครัวของกองทัพอากาศ รวมทั้งข้าราชการหน่วยอื่นๆ และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีจุดเน้นที่การให้บริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง การให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างครบวงจร การให้บริการผู้ป่วยใน การผ่าตัดฟื้นฟูสุขภาพที่สามารถฟื้นตัวได้เร็ว การดูแลโรคเรื้อรัง และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ