“ การอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานของโรงพยาบาล”

ร.ต.มานิตย์ จันทร์เติบ น.นิรภัยภาคพื้น รพ.ฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรในกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถนำไปปฎิบัติได้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ.

1

1

1

1

1

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546