“ ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแม้นสงวน และครอบครัววิชญานันท์ พร้อมญาติมิตร"

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแม้นสงวน และครอบครัววิชญานันท์ พร้อมญาติมิตร ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง แก่แผนกทันตกรรม และสำนักงาน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี น.อ.พงศธร คชเสนี รอง ผอ.รพ.ฯ , น.ท.หญิง ชิตาภา จุทัยรัศม์ เลิศประดิษฐ์ หัวหน้าแผนกทันตกรรม และ น.ท.หญิง กฤษณา สุขเหลือง เป็นตัวแทนรับมอบ 
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุน รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
 

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546