การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์"

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งสองหน่วยจะเป็นหน่วยติดต่อประสานการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และพลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย
ภายหลังพิธีลงนามฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ได้แก่ ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19, ระบบงานศูนย์ไตเทียม, ระบบงานกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชมการสาธิตระบบนัดหมายของ Appointment center และห้องตรวจ VIP

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

1

1

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546