โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563"

นาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
ผู้แทนนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับ”ทอง” ซึ่งจัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

1

1

1

1

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546