“ขอขอบพระคุณผู้แทน พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ"

ผู้แทน พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ส่งมอบ Face shield จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และสำรองไว้ใช้งานสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ทางโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวที่ท่านมอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอขอบพระคุณค่ะ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อาคารโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546