"ขอขอบพระคุณ คุณตราชู กาญจนสถิตย์และคณะ"

ขอขอบพระคุณ คุณตราชู กาญจนสถิตย์และคณะ ที่บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 8 คัน ให้แก่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน)กรมแพทย์ทหารอากาศ ทาง รพ.ฯจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวที่ท่านมอบให้ไปให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

1


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546