logo sikan

 

ผุ้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

   
 

 No1 2

นาวาอากาศเอก นคร บุญมี

ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

 
 

 

 
 

63 รอง2

นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนี

รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

 

     
   

No4

นาวาอากาศเอกหญิง จิตรา สุขพานิช

รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

 

 


ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กอก.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. โทร 4-7546