เอกสารเผยแพร่

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ลำดับ รายละเอียด วันประกาศ หมายเหตุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบ ธ.ค.๕๙  ๖ ม.ค.๕๙