ผู้บังคับบัญชา

01 1114-1

นาวาอากาศเอกหญิง อาทิมา บุญวรรณ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
CE2B5520-2BA3-446E-8121-8C954B3BADF0

นาวาอากาศเอกหญิง กรรณยิการ์ วรรณวิมลสุข

รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
...

นาวาอากาศเอก วิทยา จักรเพ็ชร์

รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.